Zapytania Ofertowe

Zapytanie Ofertowe numer 1/Re/2023:

 1. Data zapytania 2023-06-16.

 

 1. Termin składania ofert: 2023-07-17

 

 

 1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

66

28-330 Łany

NIP: 6491973228

 

 1. Osoba do kontaktu:

Waldemar Wata

tel.: 605432297

e-mail: w.wata@wa-bis.com.pl

 

 1. Opis zadania:

Celem zamówienia jest zakup używanej Linia do produkcji folii oddychającej (SML).

 

 1. Linia produkcyjna do wytwarzania folii oddychającej (paro przepuszczalna). W procesie produkcji następuje wytłaczanie podanego tworzywa sztucznego, który polega na przepuszczeniu materiału termoplastycznego przez głowicę wytłaczającą, poddając go działaniu nacisku, tak aby materiał uzyskał przekrój równy przekrojowi otworu głowicy o max szerokości 2100mm Po wytłoczeniu tworzywa przez głowicę, materiał przybiera kształt folii która jest poddawana procesowi rozciągania na sekcji tzw.MDO.
 2. Specyfikacja linii:
 • – system obsługi żywicy Motan z suszarką i systemem przycinania z prasą
 • – system dozowania grawimetrycznego
 • – ekstruder o wydajności maksymalnej 500 kg/godz
 • – ekstruder z serwomotorem AC 90 kW – maksymalna wydajność 225 kg/godz
 • – Verbruggen automatyczna płaska matryca współwytłaczająca, ww: 2600 mm z wyciągiem,
 • – sekcja odlewana 2700 mm
 • – rolka chłodząca o średnicy 800 mm i 2700 mm
 • – rolka chłodząca o średnicy 400 mm,
 • – nóż powietrzny,
 • -grubościomierz Eurotherm,
 • -system usuwania pierwotnego obrzeża,
 • -MDO (orientator kierunku maszyny), mikrotłoczenie folii paroprzepuszczalnej,
 • – grubościomierz Eurotherm,
 • -jednostka oscylacyjna, optyczny system kontroli wstęgi, –
 • system usuwania wtórnego obrzeża.
 • – odwijak rewolwerowy – maks. średnica 1000 mm – w pełni automatyczny
 • – stacja powlekania termotopliwego Nordson PSA z topielnikiem bębnowym, w tym 3-rolkowa podgrzewana sekcja rolkowa, jednostka do makro-wytłaczania i 3-rolkowa sekcja schładzania, nożyce obrotowe i sekcja cięcia wzdłużnego system usuwania krawędzi
 • – odwijak rewolwerowy automatyczny
 1. Termin dostawy: 2023-09-30
 2. Ponadto, wszelkie nazwy własne produktów użyte w niniejszym Zamówieniu winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w Projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Oferent. Oferent może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego.

 

 1. Sposób składania ofert:

– Osobiście w siedzibie Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

– Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: w.wata@wa-bis.com

 

 1. Warunki jakie musi spełnić oferta:

– Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.

– Dostawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

– Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

– Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do

niniejszego Zapytania.

– Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załącznik w do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

– Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

– Zamawiający nie przewiduje dla uczestnik w postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

– Zamawiający nie  dopuszcza złożenia oferty częściowej

– Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

 1. Kod CPV

42994000-0 Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

 

 1. Warunki wobec oferenta:
 2. Z postępowania wykluczeni są Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 108 i art. 109 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) (dalej: „Pzp”), art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dn. 08.04.2022), a także art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 2. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: 100% Cena

gdzie:

 • C – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę,
 • CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu,
 • COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

 

Załączniki:

 

Informujemy, że na wykonawcę zapytania wybrana została firma RIVA CAPITAL Sp. Z O.O. – ul. Zygmunta Słomińskiego 7/191, 00-195 Warszawa. Kwota zamówienia 690 000€ netto, 848 700€ brutto. 


Zapytanie Ofertowe numer 2/Re/2023:

 1. Data zapytania 2023-06-16.

 

 1. Termin składania ofert: 2023-06-26

 

 

 1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

28-330 Łany 66

NIP: 6491973228

 

 1. Osoba do kontaktu:

Waldemar Wata

tel.: 605432297

e-mail: w.wata@wa-bis.com.pl

 

 

 1. Miejsce Instalacji:

Zakład produkcyjny – Tarnawa 34a, 28-340 Sędziszów

 

 1. Opis zadania:

Celem zamówienia jest zakup i montaż fabrycznie nowej wytwornicy zimnej wody.

 

Specyfikacja techniczna i wymagania:

 1. medium chłodzące – woda (bez domieszki glikolu)
 2. moc chłodnicza 350 kW (dla Tzew=32C)
 3. schładzanie wody z 17C do 12C
 4. wydatek wody – 60 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne 3 bar, regulowany płynnie za pomocą falownika pompy
 5. układ chłodniczy przeznaczony do pracy całorocznej, umożliwiający jego załączanie i wyłączenia w okresie zimowym
 6. zestaw pompowo-zbiornikowy zabudowany wewnątrz hali
 7. para zbiorników wody (oddzielnie powrót i zasilanie z produkcji) o minimalnej, łącznej pojemności 2 m3
 8. układu chłodniczy zapewniający szeregowe chłodzenie wody kolejno przez:
  • chłodnie wentylatorową – w sprzyjających temperaturach otoczenia
  • agregat chłodniczy
 1. orurowanie układu chłodzenia wykonane z materiału obojętnie chemicznego dla wody, w odpowiednich fragmentach zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych
 2. podwójna pompa podająca wodę chłodniczą do sieci zakładu,
 3. podwójna pompa cyrkulująca wodę przez agregat chłodniczy
 4. zastosowanie chłodni wentylatorowej uzyskującej 350 kW wyd. chłodniczej (tryb tzw. Free Coolingu (FC)) przy temp. zewn = +5C (poniżej tej temp. agregat sprężarkowy zostaje odstawiony)
  • praca w warunkach zimowych
  • maksymalny pobór mocy 15 kW
  • płynna regulacja wydajności za pomocą falownika wentylatorów
  • indywidualne wyłączniki serwisowe wentylatorów
  • maksymalna moc akustyczna 95 dB(A)
 1. zastosowanie stacji uzdatniania wody o wydajności min. 1,2 m3/h (zmiękczanie wody, dozowanie biocydu i inhibitora korozji) i filtracji bocznikowej (9 m3/h) zapobiegającej degradacji wody,
 2. zastosowanie agregatu chłodniczego o minimalnych parametrach:
  • elektryczne zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe części wodnej agregatu
  • dwa obiegi chłodnicze
  • minimum czterostopniowa regulacja wydajności chłodniczej
 • maksymalny, całkowity pobór mocy w punkcie pracy 90 kW
 • średnia sprawność COP min 4,0
 • dostosowany do pracy sprężarkowej w temperaturach zewn. >= -10C
 • maksymalna moc akustyczna 90 dB(A)
 1. układ automatyki koordynujący i optymalizujący działanie urządzeń (agregat, FC, pompy, zawory, czujniki etc.):
  • możliwość zdalnego monitorowania i zmiany nastaw sterownika układu chłodzenia via Internet (łącze zapewnia zamawiający),
  • panel sterujący z ekranem dotykowym wizualizującym działanie układu z pełną prezentacją parametrów pracy układu (temperatury, ciśnienia, stany pracy agregatu, pomp, wentylatorów, zaworów),
  • rejestracja wybranych parametrów pracy układu chłodzenia wraz z graficzną prezentacją w postaci wykresów na panelu sterowniczym
  • możliwość monitorowania pracy agregatu via Internet (łącze zapewnia zamawiający),
  • komunikacja ze sterownikiem agregatu chłodniczego z prezentacją jego stanu, warunków pracy i ew. alarmów via Internet (łącze zapewnia zamawiający)
  • automatyczne turnusowanie i zamiana pompy pracującej w przypadku awarii
  • regulacja za pomocą falownika pracy pompy tłoczącej wodę do sieci odbiorczej w celu zachowania zadanego ciśnienia tłoczenia
  • automatyczne załączanie chłodni wentylatorowej jako priorytetowego źródła chłodu w celu obniżenia zużycia energii
  • płynna regulacja pracy chłodni wentylatorowej za pomocą falownika wentylatorów
 1. zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich komponentów układu chłodzenia we każdych warunkach zewnętrznych,
 2. podłączenie do linii technologicznej SML.
 3. Gwarancja min 24 miesiące.
 1. Termin dostawy: 2023-09-30,
 2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i nie ma potrzeby jej dokumentowania.
 3. Instalacja ma zostać podłączona do Linii do produkcji folii paroprzepuszczalnej.
 4. Ponadto, wszelkie nazwy własne produktów użyte w niniejszym Zamówieniu winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w Projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Oferent. Oferent może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego.

 

 1. Sposób składania ofert:

– Osobiście w siedzibie Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

– Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: w.wata@wa-bis.com

 

 1. Warunki jakie musi spełnić oferta:

– Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.

– Dostawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

– Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

– Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

– Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załącznik w do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

– Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

– Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

– Zamawiający nie  dopuszcza złożenia oferty częściowej

– Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

 1. Kod CPV

31141000-6 Chłodnice wody

 

 1. Warunki wobec oferenta:
 2. Z postępowania wykluczeni są Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 108 i art. 109 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) (dalej: „Pzp”), art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dn. 08.04.2022), a także art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 2. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: 100% Cena

gdzie:

 • C – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę,
 • CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu,
 • COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

 

Załączniki:

 

Informujemy, że na wykonawcę zapytania wybrana została firma Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. J. – ul. Patriotów 341, 04-760 Warszawa. Kwota zamówienia 119 500€ netto, 146 985€ brutto.

 


Zapytanie Ofertowe:

 1. Data zapytania 2020-09-01.

 

 1. Termin składania ofert: 2020-09-08

 

 

 1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

66

28-330 Łany

NIP: 6491973228

 

 1. Osoba do kontaktu:

Waldemar Wata

tel.: 605432297

e-mail: w.wata@wa-bis.com.pl

 

 1. Opis zadania:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac B+R.

Innowacyjność opracowanego rozwiązania polegać będzie zarówno na wykorzystaniu nowego składu materiałowego (warstwa zewnętrzna) jak również zoptymalizowanego procesu produkcyjnego. W odniesieniu do procesu produkcji zakłada się dwa rozwiązania: ekonomiczne oraz optymalne.

Innowacyjność materiałowa polegać będzie na zastąpieniu mieszanki kauczuku IR (warstwa zewnętrzna) mieszanką elastomerową z kauczuku EPDM.

Produkt opracowany w projekcie będzie charakteryzował się następującymi przewagami w stosunku do produkt w istniejących na rynku:

– bardzo duża stabilność na starzenie (odporność na działanie UV oraz skrajnych temperatur),

– trudnopalność (redukcja zagrożenia pożarowego),

– duża formowalność kształtu oraz adhezja do podłoża,

– łatwość produkcji,

– konkurencyjność ekonomiczna,

– szeroki zakres temperatury pracy,

– zwiększona odporność na działanie słabych kwasów.

 

 1. Sposób składania ofert:

– Osobiście w siedzibie Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

– Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: w.wata@wa-bis.com

 

 1. Warunki jakie musi spełnić oferta:

– Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.

– Dostawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

– Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

– Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do

niniejszego Zapytania.

– Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załącznik w do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

– Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

– Zamawiający nie przewiduje dla uczestnik w postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

 

 1. Kod CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 1. Zakres pracy

– 1 etap: Opracowanie składu mieszanki elastomerowej na bazie kauczuku EPDM. Opracowanie minimum trzech skład w mieszanki na warstwę zewnętrzną. Kryteria wyboru mieszanki optymalnej: czas sieciowania termo-oksydacyjnego, parametry mechaniczne, zagrożenie pożarowe, odporność na starzenie (UV, ozon).

– 2 etap: Badania reometryczne oraz stopnia i gęstości usieciowania otrzymanych mieszanek elastomerowych. Zadanie badawcze obejmować będzie badania reometryczne, jak również badania gęstości sieci przestrzennej. Zadanie te jest niezbędne do potwierdzenia przyjętych założeń (lub ich weryfikacji) w odniesieniu do opracowanego w etapie 1 zespołu sieciującego.

– 3 etap: Badania kinetyki sieciowania mieszanki EPDM w czasie. Sieciowanie termooksydacyjne.

Przedmiotowe zadanie badawcze służy określeniu czasu po którym mieszanka elastomerowa uzyska maksymalny stopień usieciowania. Parametr ten jest niezwykle istotny w odniesieniu do czasu magazynowania mieszanki elastomerowej.

– 4 etap: Opracowanie technologii homogenizacji surowców na mieszankę EPDM. Zadanie badawcze odnosi się wprost do innowacji procesowej. Stopień homogeniczności mieszanki bezpośrednio wpływa na jej parametry użytkowe. W projekcie zakłada się dwa warianty uplastyczniania mieszanki. Pod uwagę będzie brany czas sporządzenia mieszanki oraz stopień jej homogenizacji.

– 5 etap: Badania mechaniczne zwulkanizowanej warstwy zewnętrznej. Z punktu widzenia taśmy kominowej niezwykle ważne są parametry mechaniczne warstwy wierzchniej. Badaniom poddana zostanie usieciowana warstwa EPDM.

– 6 etap: Opracowanie technologii łączenia warstwy butylowej z siatką aluminiową (zatapianie siatki w matrycy kauczuku butylowego). Opracowany zostanie efektywny sposób łączenia siatki aluminiowej z mieszanką butylową. Badane będą środki ułatwiające łączenie mieszanki butylowej z siatką aluminiową.

– 7 etap: Badania zagrożenia pożarowego otrzymanej taśmy kominowej (badania palności oraz toksyczności gazowych destruktów). Wyznaczanie parametrów zagrożenia pożarowego. Uzyskanie produktu niepalnego lub trudnopalnego.

– 8 etap: Badania starzeniowe taśmy kominowej (badania odporności na działanie UV oraz ozonu). Badania prowadzone w komorze klimatycznej. Celem badań będzie określenie odporności produktu finalnego na działanie UV oraz ozonu.

 

 1. Warunki wobec oferenta:

Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o kt rej mowa w art. 42 ust. 3 ustawy zasadach finansowania nauki;

lub

– spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z p źn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;

lub

– centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub

– przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 141, z p źn. zm.); lub

– akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z p źn. zm).

 

 1. Kryterium wyboru oferty: 100% Cena

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem Przeczytaj Przetwarzanie danych osobowych