Zapytania Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

 1. Data zapytania 2020-10-01.

 

 1. Termin składania ofert: 2020-10-08

 

 1. Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

66

28-330 Łany

NIP: 6491973228

 

 1. Osoba do kontaktu:

Waldemar Wata

tel.: 605432297

e-mail: w.wata@wa-bis.com.pl

 

 1. Opis zadania:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac B+R.

Innowacyjność opracowanego rozwiązania polegać będzie zarówno na wykorzystaniu nowego składu materiałowego (warstwa zewnętrzna) jak również zoptymalizowanego procesu produkcyjnego. W odniesieniu do procesu produkcji zakłada się dwa rozwiązania: ekonomiczne oraz optymalne.

Innowacyjność materiałowa polegać będzie na zastąpieniu mieszanki kauczuku IR (warstwa zewnętrzna) mieszanką elastomerową z kauczuku EPDM.

Produkt opracowany w projekcie będzie charakteryzował się następującymi przewagami w stosunku do produkt w istniejących na rynku:

– bardzo duża stabilność na starzenie (odporność na działanie UV oraz skrajnych temperatur),

– trudnopalność (redukcja zagrożenia pożarowego),

– duża formowalność kształtu oraz adhezja do podłoża,

– łatwość produkcji,

– konkurencyjność ekonomiczna,

– szeroki zakres temperatury pracy,

– zwiększona odporność na działanie słabych kwasów.

 

 1. Sposób składania ofert:

– Osobiście w siedzibie Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

– Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: w.wata@wa-bis.com

 

 1. Warunki jakie musi spełnić oferta:

– Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.

– Dostawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

– Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

– Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do

niniejszego Zapytania.

– Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załącznik w do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

– Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

– Zamawiający nie przewiduje dla uczestnik w postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

 

 1. Kod CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 1. Zakres pracy

– 1 etap: Opracowanie składu mieszanki elastomerowej na bazie kauczuku EPDM. Opracowanie minimum trzech skład w mieszanki na warstwę zewnętrzną. Kryteria wyboru mieszanki optymalnej: czas sieciowania termo-oksydacyjnego, parametry mechaniczne, zagrożenie pożarowe, odporność na starzenie (UV, ozon).

– 2 etap: Badania reometryczne oraz stopnia i gęstości usieciowania otrzymanych mieszanek elastomerowych. Zadanie badawcze obejmować będzie badania reometryczne, jak również badania gęstości sieci przestrzennej. Zadanie te jest niezbędne do potwierdzenia przyjętych założeń (lub ich weryfikacji) w odniesieniu do opracowanego w etapie 1 zespołu sieciującego.

– 3 etap: Badania kinetyki sieciowania mieszanki EPDM w czasie. Sieciowanie termooksydacyjne.

Przedmiotowe zadanie badawcze służy określeniu czasu po którym mieszanka elastomerowa uzyska maksymalny stopień usieciowania. Parametr ten jest niezwykle istotny w odniesieniu do czasu magazynowania mieszanki elastomerowej.

– 4 etap: Opracowanie technologii homogenizacji surowców na mieszankę EPDM. Zadanie badawcze odnosi się wprost do innowacji procesowej. Stopień homogeniczności mieszanki bezpośrednio wpływa na jej parametry użytkowe. W projekcie zakłada się dwa warianty uplastyczniania mieszanki. Pod uwagę będzie brany czas sporządzenia mieszanki oraz stopień jej homogenizacji.

– 5 etap: Badania mechaniczne zwulkanizowanej warstwy zewnętrznej. Z punktu widzenia taśmy kominowej niezwykle ważne są parametry mechaniczne warstwy wierzchniej. Badaniom poddana zostanie usieciowana warstwa EPDM.

– 6 etap: Opracowanie technologii łączenia warstwy butylowej z siatką aluminiową (zatapianie siatki w matrycy kauczuku butylowego). Opracowany zostanie efektywny sposób łączenia siatki aluminiowej z mieszanką butylową. Badane będą środki ułatwiające łączenie mieszanki butylowej z siatką aluminiową.

– 7 etap: Badania zagrożenia pożarowego otrzymanej taśmy kominowej (badania palności oraz toksyczności gazowych destruktów). Wyznaczanie parametrów zagrożenia pożarowego. Uzyskanie produktu niepalnego lub trudnopalnego.

– 8 etap: Badania starzeniowe taśmy kominowej (badania odporności na działanie UV oraz ozonu). Badania prowadzone w komorze klimatycznej. Celem badań będzie określenie odporności produktu finalnego na działanie UV oraz ozonu.

 

 1. Warunki wobec oferenta:

Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o kt rej mowa w art. 42 ust. 3 ustawy zasadach finansowania nauki;

lub

– spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z p źn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;

lub

– centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub

– przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 141, z p źn. zm.); lub

– akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z p źn. zm).

 

 1. Kryterium wyboru oferty: 100% Cena

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem Przeczytaj Przetwarzanie danych osobowych